Thông báo  
Trao đổi về nội dung các chương trình, dự án về biến đổi khí hậu của thành phố; khó khăn và vướng mắc về lập, tiếp nhận, triển khai dự án
Văn bản đính kèm:
Doc4.docx
 
 
Các bài liên quan
 Số 209/ VKHTLVN-TCHC V/v Lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (03/03/2015)
 Số 216/VKHTLVN-TCKT V/v Xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2014 (03/03/2015)
 TB số 213 VKHTLVN -TCHC V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo xây dựng Quy chế công tác Thi đua, Khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (03/03/2015)
 Số 11/PCLBTW V/v triển khai nhiệm vụ xây dựng bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống siêu bão. (03/03/2015)
 TB sô 16/TB-VKHTLVN ngày 07/01/2015 V/v phân công nhiệm vụ cho các cán bộ của Ban Tài chính - Kế toán (21/01/2015)