Thông báo  
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị giao ban công tác đầu tư xây dựng các dự án do Bộ quản lý 6 tháng đầu năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015
Văn bản đính kèm:
20150826_092649.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Thông báo số 6768/TB-BNN-VP Về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị công tác văn phòng năm 2015 (25/08/2015)
 Quyết định số 1096/QĐ-VKHTLVN ngày 12 tháng 8 năm 2015 V/v thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở (18/08/2015)
 Công văn số 1080/VKHTLVN-TCHC V/v lấy kiến đóng góp dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) (17/08/2015)
 Thông báo số 1123/TB-VKHTLVN ngày 14/08/2015 V/v kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015 (17/08/2015)
 TB số 894/TB-VKHTL VN V/v họp sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015 (08/07/2015)