DỰ BÁO CHUYÊN NGÀNH 
 
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng,từ ngày 09/01/2020 đến ngày 15/01/2020.
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 19/12/2019 đến ngày 25/12/2019.(20/12/2019)
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 12/12/2019 đến ngày 18/12/2019(12/12/2019)
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 28/11/2019 đến ngày 04/12/2019.(29/11/2019)
 
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 08/8 đến 15/08/2019
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 04/7đến 09/07/2019(05/07/2019)
Thường xuyên theo dõi chất lượng nước để bơm bổ sung từ đập dâng An Trạch(17/06/2019)
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 06/6 đến 13/06/2019(07/06/2019)
 
 
Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 17/11/2019
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 31/10/2019(31/10/2019)
Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 13/10/2019(14/10/2019)
Bản tin dự báo lũ lưu vực Sê San, ngày 09/09/2019(09/09/2019)