DỰ BÁO CHUYÊN NGÀNH 
 
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng,từ ngày 09/01/2020 đến ngày 15/01/2020.
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 19/12/2019 đến ngày 25/12/2019.(20/12/2019)
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 12/12/2019 đến ngày 18/12/2019(12/12/2019)
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 28/11/2019 đến ngày 04/12/2019.(29/11/2019)
 
 
Bản tin Dự báo Chất lượng nước trong hệ thống công trình Thủy lợi An Trạch - Từ ngày 03/04 đến 09/04/2020
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin Dự báo Chất lượng nước trong hệ thống công trình Thủy lợi An Trạch - Từ ngày 26/03 đến 01/04/2020(26/03/2020)
Bản tin Dự báo Chất lượng nước trong hệ thống công trình Thủy lợi An Trạch - Từ ngày 12/03 đến 18/03/2020(13/03/2020)
Bản tin Dự báo Chất lượng nước trong hệ thống công trình Thủy lợi An Trạch - Từ ngày 27/02 đến 05/02/2020(02/03/2020)
 
 
Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 17/11/2019
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 31/10/2019(31/10/2019)
Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 13/10/2019(14/10/2019)
Bản tin dự báo lũ lưu vực Sê San, ngày 09/09/2019(09/09/2019)