THƯ VIỆN 
 
Một số điểm mới tại Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
Xem tiếpxemtiep
 
Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị(24/05/2017)
Chính thức ban hành Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ(25/04/2017)
Cải cách nâng chuẩn từ chính các Hội đồng chức danh Giáo sư(08/02/2017)
 
 
Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam
Xem tiếpxemtiep
 
TCCS 01: 2014/VKHTLVN Tiêu chuẩn cơ sở thiết kế thi công và nghiệm thu kết cấu gia cố kênh bằng công nghệ ô ngăn hình mạng (NEOWEB)(06/05/2014)
Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đê biển(18/02/2014)
TCVN8481: 2010 Công trình đề điều - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình(18/02/2014)
 
 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 74 năm 2022
Xem tiếpxemtiep
 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 73 năm 2022(01/12/2022)
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 72 năm 2022(01/12/2022)
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 71 năm 2022(01/12/2022)
 
Đề tài - Dự án
Xem tiếpxemtiep
 
Phiếu mượn sách thư viện
Xem tiếpxemtiep
 
Nội quy thư viện Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên(16/12/2014)