Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 21 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 19 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 18 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 17 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 16 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 15 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 14 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 13 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 11 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 10 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 09 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 06 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 05 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 04 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 03 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 02 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Kỳ 01 năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Bản tin đột xuất số 01


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch kỳ 06/2022


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch kỳ 05/2022


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch kỳ 04/2022


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch kỳ 02/2022


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch kỳ 14


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch kỳ 10


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch kỳ 9


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch kỳ 8


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch, tuần 5


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin Dự báo Chất lượng nước trong hệ thống công trình Thủy lợi An Trạch, Kỳ 04 - Từ ngày 12/03 đến 18/03/2021


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 10


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 8


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 7


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 6


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 5


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 4


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 3


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 2


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 1


Xem tiếpxemtiep