Thông báo 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (NĂM 2017)

Xem tiếpxemtiep
 
Thông báo số 735/TB-VKHTLVN ngày 18 tháng 9 năm 2017 Về ý kết luận của Giám đốc Viện KHTLVN tại cuộc họp triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Xem tiếpxemtiep
 
Thông báo số 136/TB-VKHTLVN ngày 03/3 Về Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Xem tiếpxemtiep
 
Quyết định số 2322/QĐ-TTg Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Xem tiếpxemtiep
 
Thông báo số 6606/BNN-VP ngày 05/08/2016 Về việc giới thiệu chữ ký ông Nguyễn Văn Tỉnh Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi

Xem tiếpxemtiep
 
Quyết định số 868/QĐ-VKHTLVN ngày 10/6/2016 Về việc ban hành quy chế hoạt động của các Ban chỉ đạo chương trình KHCN thuộc Viện KHTLVN

Xem tiếpxemtiep
 
Số 672/TB-VKHTLVN ngày 10 tháng 05 năm 2016 Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tại cuộc họp giao ban chung toàn Viện

Xem tiếpxemtiep
 
Thông báo số 538/VKHTLVN-TCHC ngày 15/4/2016 Về việc đề xuất kế hoạch tăng cường năng lực, chống xuống cấp 2017-2020

Xem tiếpxemtiep
 
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2015

Xem tiếpxemtiep
 
Số 350/QD - VKHTLVN ngày 14/03/2016 Về việc công nhận có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong công tác chuyên môn và quản lý của cá nhân năm 2015

Xem tiếpxemtiep