Bộ sưu tập 
 
Tuyển dụng viên chức năm 2018


Xem tiếpxemtiep
 
 
Điểm mới áp dụng trong đấu thầu từ 01/01/2018


Xem tiếpxemtiep
 
 
Một số điểm mới tại Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)


Xem tiếpxemtiep
 
 
Năm 2017 chưa thay đổi tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư


Xem tiếpxemtiep
 
 
Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chính thức ban hành Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ


Xem tiếpxemtiep
 
 
Cải cách nâng chuẩn từ chính các Hội đồng chức danh Giáo sư


Xem tiếpxemtiep
 
 
Tăng lương, tăng mức đóng BHXH … thuộc 10 điểm nhấn của lĩnh vực LĐ-TB&XH năm 2016


Xem tiếpxemtiep
 
 
Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 10


Xem tiếpxemtiep
 
 
Những quy định nổi bật có hiệu lực từ 1/8


Xem tiếpxemtiep
 
 
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7


Xem tiếpxemtiep
 
 
Cách tính lương hưu khi có nhiều giai đoạn đóng BHXH


Xem tiếpxemtiep
 
 
Buộc đổi tên hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp


Xem tiếpxemtiep
 
 
Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ


Xem tiếpxemtiep
 
 
Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/9


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2015


Xem tiếpxemtiep
 
 
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 do Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Nghị định số: 26/2015/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội


Xem tiếpxemtiep
 
 
Nhiều quy định có hiệu lực từ 1/1/2015


Xem tiếpxemtiep
 
Luật đầu tư công


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tư số 07/2014/TT-BNNPTNT về việc Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong Ngành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn


Xem tiếpxemtiep