Thông báo 
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông báo Tuyển dụng năm 2020


Xem tiếpxemtiep
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (NĂM 2017)


Xem tiếpxemtiep
 
Thông báo số 735/TB-VKHTLVN ngày 18 tháng 9 năm 2017 Về ý kết luận của Giám đốc Viện KHTLVN tại cuộc họp triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4


Xem tiếpxemtiep
 
Thông báo số 136/TB-VKHTLVN ngày 03/3 Về Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
Quyết định số 2322/QĐ-TTg Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Xem tiếpxemtiep
 
Thông báo số 6606/BNN-VP ngày 05/08/2016 Về việc giới thiệu chữ ký ông Nguyễn Văn Tỉnh Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi


Xem tiếpxemtiep
 
Quyết định số 868/QĐ-VKHTLVN ngày 10/6/2016 Về việc ban hành quy chế hoạt động của các Ban chỉ đạo chương trình KHCN thuộc Viện KHTLVN


Xem tiếpxemtiep
 
Số 672/TB-VKHTLVN ngày 10 tháng 05 năm 2016 Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tại cuộc họp giao ban chung toàn Viện


Xem tiếpxemtiep
 
Thông báo số 538/VKHTLVN-TCHC ngày 15/4/2016 Về việc đề xuất kế hoạch tăng cường năng lực, chống xuống cấp 2017-2020


Xem tiếpxemtiep
 
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2015


Xem tiếpxemtiep
 
Số 350/QD - VKHTLVN ngày 14/03/2016 Về việc công nhận có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong công tác chuyên môn và quản lý của cá nhân năm 2015


Xem tiếpxemtiep
 
 
Số 139/VKHTLVN-TCHC ngày 03 tháng 2 năm 2016 V/v đăng ký danh sách ứng viên xét đật tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016


Xem tiếpxemtiep
 
Số 130/TB-VMTTN ngày 15/10/2015 Về việc công bố Quyết định của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về phê duyệt Chiến lược phát triển của các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng 2030


Xem tiếpxemtiep
 
Quyết định số 1086/QĐ-VKHTLVN ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc tạm giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ về đào tạo trình độ tiến sĩ


Xem tiếpxemtiep
 
TB số 106/TTĐT-ĐT ngày 07/9/2015 V/v hội thảo chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ của JDS, Nhật Bản 2016


Xem tiếpxemtiep
 
Công văn số 1080/VKHTLVN-TCHC V/v lấy kiến đóng góp dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)


Xem tiếpxemtiep
 
Thông báo số 1123/TB-VKHTLVN ngày 14/08/2015 V/v kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015


Xem tiếpxemtiep
 
TB số 894/TB-VKHTL VN V/v họp sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015


Xem tiếpxemtiep
 
Thông báo số 802 TB/VKHTLVN ngày 19/06/2015 Về ý kiến kết luận của PGĐ Nguyễn Tùng Phong tại cuộc họp triển khai công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thủy lợi


Xem tiếpxemtiep
 
Số 207/VKHTLVN-TCHC V/v Lấy phiếu tín nhiệm CC, VC giữ chức vụ lãnh đạo


Xem tiếpxemtiep
 
Trao đổi về nội dung các chương trình, dự án về biến đổi khí hậu của thành phố; khó khăn và vướng mắc về lập, tiếp nhận, triển khai dự án


Xem tiếpxemtiep
 
Số 209/ VKHTLVN-TCHC V/v Lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)


Xem tiếpxemtiep
 
Số 216/VKHTLVN-TCKT V/v Xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2014


Xem tiếpxemtiep
 
TB số 213 VKHTLVN -TCHC V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo xây dựng Quy chế công tác Thi đua, Khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
Số 11/PCLBTW V/v triển khai nhiệm vụ xây dựng bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống siêu bão.


Xem tiếpxemtiep
 
TB sô 16/TB-VKHTLVN ngày 07/01/2015 V/v phân công nhiệm vụ cho các cán bộ của Ban Tài chính - Kế toán


Xem tiếpxemtiep
 
 
TB số 32/VKHTLVN-KHTH V/v triển khai xây dựng danh mục, thuyết minh nhiệm vụ thường xuyên


Xem tiếpxemtiep
 
TB số 203 VP-BĐKH Lịch làm việc của Ban chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu (Quỹ Rockefeller) với các đơn vị kỹ thuật tại Đà Nẵng


Xem tiếpxemtiep
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Khoa học ứng dụng Cologne, CHLB Đức


Xem tiếpxemtiep