Thông báo  
Công văn số 1080/VKHTLVN-TCHC V/v lấy kiến đóng góp dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)
Văn bản đính kèm:
cv 1080.jpg
 
 
Các bài liên quan
 Thông báo số 1123/TB-VKHTLVN ngày 14/08/2015 V/v kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015 (17/08/2015)
 TB số 894/TB-VKHTL VN V/v họp sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015 (08/07/2015)
 QĐ số 2161/QĐ -BNN -TCCB V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn (07/07/2015)
 Thông báo số 802 TB/VKHTLVN ngày 19/06/2015 Về ý kiến kết luận của PGĐ Nguyễn Tùng Phong tại cuộc họp triển khai công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thủy lợi (22/06/2015)
 Quyết định số 657/QĐ-VKHTLVN V/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2014 (02/06/2015)