Thông báo  
Số 130/TB-VMTTN ngày 15/10/2015 Về việc công bố Quyết định của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về phê duyệt Chiến lược phát triển của các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng 2030
Văn bản đính kèm:
cv di 130.jpg
 
 
Các bài liên quan
 Quyết định số 1086/QĐ-VKHTLVN ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc tạm giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ về đào tạo trình độ tiến sĩ (18/09/2015)
 TB số 106/TTĐT-ĐT ngày 07/9/2015 V/v hội thảo chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ của JDS, Nhật Bản 2016 (08/09/2015)
 Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị giao ban công tác đầu tư xây dựng các dự án do Bộ quản lý 6 tháng đầu năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 (26/08/2015)
 Thông báo số 6768/TB-BNN-VP Về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị công tác văn phòng năm 2015 (25/08/2015)
 Quyết định số 1096/QĐ-VKHTLVN ngày 12 tháng 8 năm 2015 V/v thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở (18/08/2015)