Thông báo  
Quyết định số 1086/QĐ-VKHTLVN ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc tạm giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ về đào tạo trình độ tiến sĩ
Văn bản đính kèm:
cv 1086.jpg
 
 
Các bài liên quan
 TB số 106/TTĐT-ĐT ngày 07/9/2015 V/v hội thảo chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ của JDS, Nhật Bản 2016 (08/09/2015)
 Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị giao ban công tác đầu tư xây dựng các dự án do Bộ quản lý 6 tháng đầu năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 (26/08/2015)
 Thông báo số 6768/TB-BNN-VP Về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị công tác văn phòng năm 2015 (25/08/2015)
 Quyết định số 1096/QĐ-VKHTLVN ngày 12 tháng 8 năm 2015 V/v thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở (18/08/2015)
 Công văn số 1080/VKHTLVN-TCHC V/v lấy kiến đóng góp dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) (17/08/2015)