Quy chuẩn - Tiêu chuẩn  
TCCS 01: 2014/VKHTLVN Tiêu chuẩn cơ sở thiết kế thi công và nghiệm thu kết cấu gia cố kênh bằng công nghệ ô ngăn hình mạng (NEOWEB)

TCCS 01: 2014/VKHTLVN Tiêu chuẩn cơ sở thiết kế thi công và nghiệm thu kết cấu gia cố kênh bằng công nghệ ô ngăn hình mạng (NEOWEB).

Chi tiết Tiêu chuẩn và phụ lục tải về tại đây:

Văn bản đính kèm:
01.TCCS Neoweb 01-2014.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đê biển (18/02/2014)
 TCVN8481: 2010 Công trình đề điều - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình (18/02/2014)
 TCVN: 2013 Công trình thủy lợi yêu cầu kỹ thuật thiết kế đê sông (18/02/2014)
 Thông tư số: 17/2013/TT-BXD.[24/12/13] (07/01/2014)
 QCVN 04-05: 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế (16/12/2013)