Nội quy thư viện  
Phiếu mượn sách thư viện

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN 

PHIẾU MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN

 

Họ tên:..........................................................

Tel:..............................................................

Đơn vị:..............................................................

Email:..........................................................

 

STT

Tài liệu

Mã số

Ngày mượn

Ngày trả

Ngày chậm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đà Nẵng, ngày       tháng       năm

 

Thủ thư

 

Người mượn

 

 
 
Các bài liên quan
 Nội quy thư viện Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên (16/12/2014)