Quy chuẩn - Tiêu chuẩn  
TCVN: 2013 Công trình thủy lợi yêu cầu kỹ thuật thiết kế đê sông
Văn bản đính kèm:
TKdesong-new.doc
 
 
Các bài liên quan
 Thông tư số: 17/2013/TT-BXD.[24/12/13] (07/01/2014)
 QCVN 04-05: 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế (16/12/2013)
 TCVN 8304 : 2009 Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi (16/12/2013)
 TCVN 8303 : 2009 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông (16/12/2013)
 TCVN 8301 : 2009 Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu vít - Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu (16/12/2013)