Thông báo  
Thông báo số 538/VKHTLVN-TCHC ngày 15/4/2016 Về việc đề xuất kế hoạch tăng cường năng lực, chống xuống cấp 2017-2020
Văn bản đính kèm:
538 vvn.doc
 
 
Các bài liên quan
 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2015 (14/04/2016)
 Số 350/QD - VKHTLVN ngày 14/03/2016 Về việc công nhận có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong công tác chuyên môn và quản lý của cá nhân năm 2015 (21/03/2016)
 Số 139/VKHTLVN-TCHC ngày 03 tháng 2 năm 2016 V/v đăng ký danh sách ứng viên xét đật tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (29/02/2016)
 Số 130/TB-VMTTN ngày 15/10/2015 Về việc công bố Quyết định của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về phê duyệt Chiến lược phát triển của các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng 2030 (15/10/2015)
 Quyết định số 1086/QĐ-VKHTLVN ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc tạm giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ về đào tạo trình độ tiến sĩ (18/09/2015)