Sách & Ấn phẩm  
Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 3

 

Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 3

http://www.vawr.org.vn/images/STKTTL%20P3.JPG

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

viÖn khoa häc thñy lîi

 

 

 

 

 

 

 sæ tay kü thuËt thñy lîi

 

phÇn 1

c¬ së kü thuËt thñy lîi

 

                                                             

tËp 3

 

                            ·  §Þa chÊt c«ng tr×nh

                      ·  C¬ häc ®Êt - ®¸

 

 

 

 

biªn so¹n

GS. NguyÔn C«ng MÉn - GS. TS. Phan Tr­êng PhiÖt

CVCC. Hoµng Kh¾c B¸ - GVC. NguyÔn Uyªn

 Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp

Hµ Néi - 2006

Môc lôc

 

Lêi giíi thiÖu

3

Më ®Çu

5

Môc lôc

7

Ch­ương 1.  §Þa chÊt c«ng tr×nh

11

1.1. Nghiªn cøu ®Þa chÊt

11

   1.1.1. §Þa chÊt víi viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy lîi

11

      1.1.1.1. §iÒu kiÖn ®Þa h×nh - ®Þa m¹o

11

      1.1.1.2. §iÒu kiÖn cÊu tróc ®Þa chÊt

13

      1.1.1.3. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n

23

      1.1.1.4. §iÒu kiÖn c¸c hiÖn t­îng ®Þa chÊt ®éng lùc c«ng tr×nh

25

      1.1.1.5. §iÒu kiÖn vËt liÖu x©y dùng tù nhiªn

46

      1.1.1.6. B¶o vÖ m«i tr­ưêng ®Êt

46

   1.1.2. §Þa chÊt víi viÖc khai th¸c vµ b¶o vÖ n­ưíc d­ưíi ®Êt

50

      1.1.2.1. N­íc d­íi ®Êt ë vïng cã giÕng hót n­ưíc

50

      1.1.2.2. B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn c¸c nguån n­ưíc dư­íi ®Êt

68

1.2. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh

74

   1.2.1. Thµnh phÇn, néi dung, khèi l­ưîng kh¶o s¸t

74

      1.2.1.1. Môc ®Ých yªu cÇu

74

      1.2.1.2. Néi dung vµ phư­¬ng ph¸p kh¶o s¸t

75

      1.2.1.3. C¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh khèi l­ưîng kh¶o s¸t

77

   1.2.2. C¸c phư­¬ng ph¸p kh¶o s¸t ®Þa chÊt

79

      1.2.2.1. §o vÏ b¶n ®å ®Þa chÊt c«ng tr×nh

79

      1.2.2.2. Ph­¬ng ph¸p th¨m dß ®Þa vËt lý

80

      1.2.2.3. Khoan, ®µo th¨m dß

89

      1.2.2.4. Nghiªn cøu ®Þa chÊt thñy v¨n

89

      1.2.2.5. ThÝ nghiÖm ®Þa chÊt c«ng tr×nh trong phßng

108

      1.2.2.6. ThÝ nghiÖm ®Þa chÊt c«ng tr×nh ngoµi trêi

113

      1.2.2.7. ThÝ nghiÖm ®Þa chÊt c«ng tr×nh chuyªn m«n

126

      1.2.2.8. B¶n ®å ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thñy v¨n

130

   1.2.3. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt trong mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt

132

      1.2.3.1. Nghiªn cøu phong hãa trong kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh

132

      1.2.3.2. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt trong vïng ®¸ bÞ cacxt¬ hãa

137

      1.2.3.3. Kh¶o s¸t cho xö lý sù cè c«ng tr×nh

144

      1.2.3.4. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt cho qu¶n lý, khai th¸c n­ưíc d­ưíi ®Êt

146

      1.2.3.5. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt cho vËt liÖu x©y dùng ®Þa ph­ư¬ng

156

   1.2.4. C¸c quy tr×nh quy ph¹m vÒ ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thñy v¨n

159

Ch­¬ng 2. C¬ häc ®Êt - ®¸

163

2.1. TÝnh chÊt vËt lý cña "®Êt ®¸" (GROUND, ÃÐÓÍÒ)

163

   2.1.1. §Êt ®¸ trong x©y dùng

163

   2.1.2. TÝnh chÊt vµ tr¹ng th¸i vËt lý cña ®Êt ®¸

165

      2.1.2.1. TÝnh chÊt vËt lý cña ®Êt ®¸

165

      2.1.2.2. Tr¹ng th¸i vËt lý cña ®Êt ®¸

167

   2.1.3. Ph©n lo¹i ®Êt ®¸ trong x©y dùng

175

      2.1.3.1. Ph©n lo¹i ®Êt theo TCVN 5747 - 1993

176

      2.1.3.2. Ph©n lo¹i theo TCN 123 - 2002

177

      2.1.3.3. §Êt lo¹i laterit (§Êt lateritic hay §Êt feralitic)

178

      2.1.3.4. Ph©n lo¹i khèi ®¸ theo D 5878 - 00 - ASTM - 2001

182

2.2. TÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt ®¸

187

   2.2.1. TÝnh thÊm n­íc cña ®Êt ®¸

187

      2.2.1.1. Dßng thÊm vµ lùc thÊm

187

      2.2.1.2. LuËt thÊm Darcy

189

   2.2.2. TÝnh biÕn d¹ng cña ®Êt ®¸

191

      2.2.2.1. BiÕn d¹ng tuyÕn tÝnh cña ®Êt ®¸

191

      2.2.2.2. LÞch sö øng suÊt hiÖn trư­êng vµ hÖ sè qu¸ cè kÕt cña ®Êt

197

      2.2.2.3. BiÕn d¹ng cè kÕt cña ®Êt theo thêi gian

199

   2.2.3. TÝnh chèng c¾t cña ®Êt ®¸

207

      2.2.3.1. Tiªu chuÈn ph¸ ho¹i c¾t tr­ît cña ®Êt ®¸

208

      2.2.3.2. Tr¹ng th¸i øng suÊt vµ ®­ưêng øng suÊt (stress path)

209

      2.2.3.3. X¸c ®Þnh ®é bÒn chèng c¾t cña ®Êt

210

      2.2.3.4. X¸c ®Þnh ®é bÒn cña ®¸

220

2.3. Dù tÝnh øng suÊt trong khèi ®Êt ®¸

230

   2.3.1. Kh¸i qu¸t vÒ øng suÊt trong khèi ®Êt ®¸

230

   2.3.2. øng suÊt ban ®Çu hay øng suÊt tù nhiªn

230

   2.3.3. øng suÊt t¨ng thªm do gia t¶i

233

      2.3.3.1. ¸p suÊt ®¸y mãng

233

      2.3.3.2. øng suÊt t¨ng thªm trong nÒn, tr­êng hîp nÒn ®ång chÊt ®¼ng h­ưíng

233

       2.3.3.3. øng suÊt t¨ng thªm trong nÒn, tr­ưêng hîp nÒn kh«ng ®ång chÊt kh«ng
                    ®¼ng h
ư­íng

248

      2.3.3.4. øng dông nguyªn lý céng t¸c dông vµ dïng c¸c phÇn mÒm ®Þa kü thuËt
                   chuyªn dïng x¸c ®Þnh øng suÊt t¨ng thªm trong nÒn

250

   2.3.4. øng suÊt cã hiÖu qu¶ trong ®Êt ®¸

253

      2.3.4.1. øng suÊt trong ®Êt b·o hßa n­ưíc

254

      2.3.4.2. øng suÊt trong ®Êt kh«ng b·o hßa n­ưíc

257

2.4. Lón cña nÒn c«ng tr×nh

258

   2.4.1. Më ®Çu

258

   2.4.2. X¸c ®Þnh ®é lón cña nÒn ®Êt h¹t th« vµ nÒn ®¸

259

   2.4.3. X¸c ®Þnh ®é lón tøc thêi cña cña nÒn ®Êt h¹t mÞn b·o hoµ n­íc

260

   2.4.4. X¸c ®Þnh ®é lón æn ®Þnh

262

      2.4.4.1. X¸c ®Þnh ®é lón æn ®Þnh theo lý thuyÕt ®µn håi

262

      2.4.4.2. X¸c ®Þnh ®é lón æn ®Þnh theo lý thuyÕt nÐn chÆt ®Êt

269

   2.4.5. X¸c ®Þnh ®é lón cè kÕt thÊm ch­a æn ®Þnh

270

   2.4.6. TÝnh lón theo thêi gian do tõ biÕn

277

2.5. §¸nh gi¸ søc chÞu t¶i cña nÒn ®Êt vµ nÒn ®¸

282

   2.5.1. §¸nh gi¸ søc chÞu t¶i cña nÒn ®Êt

282

      2.5.1.1. ThÝ nghiÖm bµn nÐn

282

      2.5.1.2. Ph­¬ng ph¸p Xokolovxki tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn ®Êt

283

      2.5.1.3. Ph­¬ng ph¸p Terzaghi tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn ®Êt

285

      2.5.1.4. Ph­¬ng ph¸p Vesic tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn ®Êt

287

      2.5.1.5. Ph­¬ng ph¸p Ebdokimov tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn

289

   2.5.2. T¶i träng cho phÐp cña nÒn ®¸

294

      2.5.2.1. Mét sè kh¸i niÖm

294

      2.5.2.2. Mét sè kh¸i niÖm

296

      2.5.2.3. X¸c ®Þnh t¶i träng giíi h¹n ph¸ ho¹i nÒn ®¸ xÊu

298

      2.5.2.4. TrÞ sè tham kh¶o t¶i träng cho phÐp cña nÒn ®¸

298

   2.5.3. T¶i träng giíi h¹n cña nÒn dèc

299

      2.5.3.1. Ph­ư¬ng ph¸p Kovalev tÝnh t¶i träng giíi h¹n c«ng tr×nh trªn ®Ønh dèc

299

      2.5.3.2. Ph­ư¬ng ph¸p Hansen tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn c«ng tr×nh trªn
                   ®Ønh dèc theo hÖ sè chiÕt gi¶m

301

      2.5.3.3. Ph­ư¬ng ph¸p T.V. NhiÖm tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn dèc (c«ng
                    tr×nh trªn c¬ m¸i)

303

      2.5.3.4. Phư­¬ng ph¸p Meyerhof (1957) tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn dèc

305

2.6. ¸p lùc ®Êt vµ t­êng ch¾n ®Êt

309

   2.6.1. Më ®Çu

309

   2.6.2. TÝnh ¸p lùc ®Êt tÜnh

311

   2.6.3. TÝnh ¸p lùc ®Êt theo lý thuyÕt Rankine

313

      2.6.3.1. TÝnh ¸p lùc ®Êt chñ ®éng theo Rankine

313

      2.6.3.2. TÝnh ¸p lùc ®Êt bÞ ®éng theo Rankine

318

   2.6.4. TÝnh ¸p lùc ®Êt theo lý thuyÕt Coulomb

320

      2.6.4.1. TÝnh ¸p lùc ®Êt chñ ®éng Pa theo Coulomb

320

      2.6.4.2. TÝnh ¸p lùc ®Êt bÞ ®éng Pp

322

      2.6.4.3. Ph­ư¬ng ph¸p ®å gi¶i theo Culmann vµ c¸c tr­ưêng hîp phøc t¹p

322

   2.6.5. Tư­êng b¶n gãc vµ tÝnh ¸p lùc ®Êt chñ ®éng lªn t­ưêng b¶n gãc

324

      2.6.5.1. T­ưêng b¶n gãc

324

      2.6.5.2. TÝnh ¸p lùc ®Êt chñ ®éng lªn tưêng b¶n ®¸y

325

   2.6.6. Chän chØ tiªu tÝnh to¸n ¸p lùc ®Êt chñ ®éng vµ bÞ ®éng

325

2.7. ¸p lùc ®Êt ®¸ vµ c«ng tr×nh ngÇm

326

   2.7.1. Kh¸i niÖm

326

   2.7.2. §¸nh gi¸ tr¹ng th¸i øng suÊt - biÕn d¹ng quanh ®­ưêng hÇm

328

      2.7.2.1. X¸c ®Þnh øng suÊt quanh ®­ưêng hÇm theo lý thuyÕt ®µn håi

328

      2.7.2.2. §¸nh gi¸ tr¹ng th¸i øng suÊt biÕn d¹ng vïng ®¸ quanh ®ư­êng hÇm trßn
                   theo lý thuyÕt ®µn dÎo

333

      2.7.2.3. X¸c ®Þnh ¸p lùc ®¸ theo ph­ư¬ng ph¸p c©n b»ng giíi h¹n vËt thÓ rêi

344

2.8. æn ®Þnh m¸i dèc

350

   2.8.1. Kh¸i niÖm

350

   2.8.2. Ph©n tÝch æn ®Þnh cña m¸i ®Êt

354

      2.8.2.1. Ph­¬ng ph¸p c©n b»ng giíi h¹n

354

      2.8.2.2. Kh¸i qu¸t vÒ ph­ư¬ng ph¸p ph©n tÝch giíi h¹n

369

      2.8.2.3. Ph©n tÝch æn ®Þnh m¸i dèc víi c¸c phÇn mÒm chuyªn dïng cã hç trî
                    cña m¸y tÝnh c¸ nh©n

371

   2.8.3. Ph©n tÝch æn ®Þnh cña m¸i ®¸

373

      2.8.3.1. Tr­ît ph¼ng (plane failure)

373

      2.8.3.2. Tr­ît theo khèi nªm (wedge failure)

378

   2.8.4. BiÖn ph¸p kiÓm so¸t tr­ưît m¸i ®Êt ®¸

384

      2.8.4.1. Trưêng hîp m¸i ®Êt

384

      2.8.4.2. Tr­ưêng hîp m¸i ®¸

384

Phô lôc

387

   Phô lôc 2.1

387

   Phô lôc 2.2

402

   Phụ lục 2.3

408

   Phô lôc 2.4

430

   Phô lôc 2.5

437

Tµi liÖu tham kh¶o

455

 

 

 

Văn bản đính kèm:
STKTTL P3.JPG
 
 
Các bài liên quan
 Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 2 (28/11/2013)
 Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 1 (28/11/2013)