Sách & Ấn phẩm  
Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 4

Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 4

 

 

 

 

Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

  viÖn khoa häc thñy lîi

 

 

 

 

 

 

 

 

sæ tay kü thuËt thñy lîi

 

phÇn 1

c¬ së kü thuËt thñy lîi

tËp 4

                                   ·  TÝnh to¸n thñy v¨n

                                ·  Bïn c¸t

                                    ·  TÝnh to¸n ®iÒu tiÕt dßng ch¶y

                                · Thñy lùc c¬ së

                                · Kinh tÕ tµi nguyªn n­ưíc
   vµ m«i tr
ư­êng

 

 

 

biªn so¹n

GS. TS. NguyÔn C¶nh CÇm - PGS. TS. §ç Cao §µm

GS. TS. Ng« §×nh TuÊn - TS. Ph¹m Hïng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp

Hµ Néi - 2005

 

 

 

Môc lôc

 

Lời giới thiệu

3

Mục lục

5

 

A. TÝnh to¸n thñy v¨n

11

Ch­ương 1. thu thËp vµ ph©n tÝch tÝnh to¸n sè liÖu c¬ b¶n

12

1.1. NhiÖm vô vµ néi dung tÝnh to¸n thñy v¨n

12

1.2. Tµi liÖu c¬ b¶n

13

1.3. Ph©n tÝch t­¬ng quan vµ tÇn suÊt

15

1.4. KiÓm ®Þnh thèng kª

48

1.5. TÝnh to¸n trung b×nh tr­ît ®èi víi mét qu¸ tr×nh thñy v¨n

67

1.6. Ph­ư¬ng ph¸p ph©n tÝch ®iÒu hßa

72

Ch­ưong 2. TÝnh to¸n dßng ch¶y n¨m vµ ph©n phèi dßng ch¶y
                  
  trong n¨m thiÕt kÕ

76

2.1. Yªu cÇu tÝnh to¸n

76

2.2. ChØnh lý tµi liÖu dßng ch¶y c¬ b¶n

76

2.3. TÝnh to¸n tÇn suÊt dßng ch¶y n¨m vµ thêi kho¶ng

78

2.4. TÝnh to¸n l­ưu l­ượng kiÖt

79

2.5. §­êng duy tr× l­ưu l­ưîng

80

2.6. TÝnh ph©n phèi dßng ch¶y trong n¨m

82

2.7. ¦íc tÝnh dßng ch¶y n¨m khi thiÕu tµi liÖu ®o ®¹c

84

Ch­ương 3. Ph©n tÝch tÝnh to¸n n­íc lò thiÕt kÕ

86

3.1. Nguyªn t¾c chung

86

3.2. Xö lý tµi liÖu lò

87

3.3. §iÒu tra lò lÞch sö vµ kiÓm chøng

89

3.4. TÝnh to¸n tÇn suÊt nư­íc

95

3.5. Ph­ư¬ng ph¸p thu phãng qu¸ tr×nh lò

105

3.6. TÝnh to¸n n­ưíc lò thiÕt kÕ ph©n kú

107

3.7. Tæ hîp lò theo khu vùc

108

3.8. N­ưíc lò thiÕt kÕ vµo hå chøa

109

3.9. Trư­êng hîp l­u vùc cã Ýt hoÆc kh«ng cã quan tr¾c dßng ch¶y lò

112

3.10. Ph­ư¬ng ph¸p tÝnh m­a lín nhÊt kh¶ n¨ng (PMP - M­a cùc h¹n) vµ lò lín nhÊt kh¶ n¨ng (PMF - Lò cùc h¹n)

121

3.11. Tæ hîp tÇn suÊt n­íc lò - §Æt bµi to¸n

131

Ch­ưong 4. tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch c¸c tµi liÖu thñy v¨n kh¸c

136

4.1. Bèc h¬i

136

4.2. Thñy triÒu, diÔn biÕn truyÒn triÒu vµ ®é mÆn

141

4.3. Quan hÖ H ~ Q h¹ l­ưu

147

 

B. Bïn c¸t

179

Ch­ưong 1. bïn c¸t trong s«ng thiªn nhiªn

180

1.1. TÝnh chÊt cña bïn c¸t

180

1.2. Bïn c¸t l¬ löng

186

1.3. Bïn c¸t di ®Èy

191

Ch­ương 2. bïn c¸t trong hå chøa

195

2.1. §Æc tÝnh båi l¾ng trong hå chøa

195

2.2. §Æc tÝnh x¶ c¸t vµ xãi lë trong hå chøa

198

Ch­ương 3. ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n båi l¾ng hå chøa

203

3.1. TÝnh to¸n l­ưîng bïn c¸t båi l¾ng trong hå chøa

203

3.2. TÝnh to¸n sù ph©n bè l­ưîng bïn c¸t båi l¾ng trong hå chøa

210

3.3. Mét sè vÊn ®Ò liªn quan trong tÝnh to¸n båi l¾ng hå chøa

227

Tài liệu tham khảo

232

 

C. tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt dßng ch¶y

233

Ch­ương 1. më ®Çu

234

1.1. NhiÖm vô vµ néi dung tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt dßng ch¶y

234

1.2. Hå chøa vµ tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt dßng ch¶y

236

1.3. Nguyªn lý ®iÒu tiÕt dßng ch¶y b»ng hå chøa

242

1.4. Møc b¶o ®¶m thiÕt kÕ - TÇn suÊt thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thñy lîi

243

Ch­ương 2. Hå chøa cÊp n­íc

245

2.1. NhiÖm vô tÝnh to¸n vµ tµi liÖu c¬ b¶n dïng ®Ó tÝnh to¸n

245

2.2. TÝnh to¸n dung tÝch hiÖu qu¶ cña hå chøa ®iÒu tiÕt cÊp nư­íc

248

2.3. Lùa chän ®Æc trư­ng mùcước cña hå chøa cÊp n­ưíc

264

2.4. TÝnh to¸n ®iÒu tiÕt dßng ch¶y c¸c c«ng tr×nh t­íi kh¸c

265

Ch­ương 3. Hå chøa ph¸t ®iÖn

267

3.1. H×nh thøc khai th¸c thñy n¨ng vµ h×nh thøc ®iÒu tiÕt dßng ch¶y

267

3.2. Tµi liÖu c¬ b¶n vµ c¨n cø ®Ó thiÕt kÕ

270

3.3. TÝnh to¸n thñy n¨ng

272

Ch­ương 4. Hå chøa phßng lò

293

4.1. Nguyªn t¾c chung cña quy ho¹ch phßng lò

293

4.2. NhiÖm vô ®iÒu tiÕt lò b»ng hå chøa

293

4.3. Tiªu chuÈn phßng lò cña c«ng tr×nh vµ c¸c ®èi t­ưîng

294

4.4. Tµi liÖu c¬ b¶n cÇn cho thiÕt kÕ phßng lò cña hå chøa

296

4.5. Néi dung vµ phư­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt lò

297

4.6. Ph­ư¬ng thøc ®iÒu tiÕt lò cña hå chøa

303

4.7. Lùa chän c¸c ®Æc tr­ưng phßng lò cña hå chøa

307

4.8. T¸c dông cña dung tÝch ®éng ®èi víi ®iÒu tiÕt lò cña hå chøa

308

4.9. X¸c ®Þnh c¸c c«ng tr×nh phßng lò kh¸c

310

4.10. DiÔn to¸n n­ưíc lò

313

Ch­ương 5. Hå chøa lîi dông tæng hîp

318

5.1. Kh¸i qu¸t

318

5.2. TÝnh to¸n ®iÒu tiÕt hå chøa nư­íc lîi dông tæng hîp

320

5.3. Lùa chän mùc n­ưíc ®Æc trư­ng cña hå chøa nư­íc lîi dông tæng hîp

324

 
 
Các bài liên quan
 Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 3 (28/11/2013)
 Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 2 (28/11/2013)
 Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 1 (28/11/2013)